Nieuws

De 7 CanMEDS-rollen en Bachelor of Nursing 2020

29 november 2016

CanMEDS

De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit ťťn centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven CanMEDS-rollen. Bij elke rol hoort een competentie.


In het nieuwe opleidingsprofiel nemen de CanMEDS-rollen een centrale plaats in. De zeven competentiegebieden worden vertaald in concrete competenties en kernbegrippen en uitgewerkt in kennis, vaardigheden en attitudes. De reeks Effectief Verplegen is toonaangevend in het verpleegkundig onderwijs en biedt een uitstekende basis om het nieuwe opleidingsprofiel handen en voeten te geven binnen uw opleiding. In het opleidingsprofiel wordt de nadruk gelegd op een robuust curriculum, het bieden van de mogelijkheid tot differentiatie, het stimuleren van een kritische houding en de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen van verpleegkundigen.

Dit zijn zaken die ook ons na aan het hart liggen! Met Effectief Verplegen bieden wij al sinds 1999 gedegen basiskennis voor verpleegkundigen en benadrukken we het belang van een onderzoekende en kritische houding. Bovendien bieden we sinds vorig jaar alle hoofdstukken uit deze reeks online aan. Daarmee bieden we de mogelijkheid de hoofdstukken apart van elkaar aan te schaffen. Dit leent zich bij uitstek voor differentiatie.

CanMEDS 1: De zorgverlener

De rol van zorgverlener vormt de kern van de verpleegkundige beroepsuitoefening. Daarvoor is actuele en betrouwbare vakkennis onontbeerlijk. Het toepassen daarvan krijgt vorm in het klinisch redeneren. Het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 stelt bovendien dat dit op basis van evidence based practice plaatsvindt. Het faciliteren van het evidence based werken in de verpleging is ťťn van de uitgangspunten van de reeks Effectief Verplegen. Het klinisch redeneren, en het zorgvuldig onderbouwen van het handelen, is een andere belangrijke pijler. De hoofdstukken in deze reeks zijn zo opgebouwd dat ze de student eerst voorzien van relevante kennis en casuÔstiek, om vervolgens in te zoomen op het verpleegkundig proces waarin het klinisch redeneren centraal staat.

Aan de hand van het hoofdstuk over ondervoeding, uit Effectief Verplegen 1, kunnen we dit illustreren. Na een inleiding en een paragraaf waarin de relevantie van kennis over dit onderwerp uiteen wordt gezet, volgt eerst uitgebreide casuÔstiek. Daarna volgt een paragraaf met relevante kennis rond ondervoeding. In de rest van het hoofdstuk, en dat is het grootste gedeelte, staat het verpleegkundig proces centraal: assessment en diagnostiek (screeningsinstrumenten), verpleegkundige interventies en evaluatie. Hierbij is er ruim aandacht voor: classificaties, theoretische modellen, actuele ontwikkelingen, evidence based methoden en de persoonlijke beleving en situatie van de individuele patiŽnt. Met deze opbouw bieden we studenten handvatten voor een solide voorbereiding op de centrale rol van hun toekomstig beroep: de rol van zorgverlener! De ontwikkeling van vakbekwaamheid begint bij de reeks Effectief Verplegen (1 t/m 4).

CanMEDS 2: De communicator

In Effectief Verplegen 2 worden verpleeg- en patiŽntproblemen beschreven die zich bij verschillende patiŽnten kunnen voordoen en die gelegen zijn op het psycho-sociale gebied. In dit deel is een hoofdstuk opgenomen dat geheel gewijd is aan het thema communicatie. De verpleegkundige als communicator is de tweede rol in de CanMEDS indeling die het uitgangspunt vormt voor het nieuwe opleidingsprofiel. Goede communicatie met hulpverleners wordt door patiŽnten als zeer belangrijk ervaren, bovendien is ook wettelijk vastgelegd dat de patiŽnt hier recht op heeft. De nieuwe beroeps- en opleidingsprofielen benadrukken het belang van zelfmanagement van patiŽnten en ook dit vraagt veel van de communicatieve vaardigheden van verpleegkundigen.

In het hoofdstuk over communicatie wordt beschreven waar goede communicatie tussen verpleegkundige en patiŽnt aan moet voldoen. Aan de orde komen onder andere: de fasen in een gesprek en de gesprekstechnieken die in de verschillende fasen van belang zijn, problemen in de communicatie als verpleegprobleem en interventies om de communicatie te verbeteren. Ook is er aandacht voor taal- en cultuurverschillen, mantelzorgers en communicatie in de palliatieve fase. Bovendien is communicatie ook een thema dat in verschillende andere hoofdstukken uit onze reeks ruim aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan hoofdstukken over: agressie, therapietrouw, angst, coping of verslaving. Voor het opleiden van studenten verpleegkunde tot heldere Ďcommunicatorsí biedt de reeks Effectief Verplegen dan ook zeer relevante vakliteratuur!

CanMEDS 3: De samenwerkingspartner

In de reeks Effectief Verplegen wordt in sommige hoofdstukken apart aandacht besteed aan zaken zoals communicatie, gedeelde besluitvorming of psychosociale begeleiding. Maar wat deze boeken vooral zo actueel maakt is dat aandacht voor het perspectief van de patiŽnt en gedeelde besluitvorming als vanzelfsprekend door de hoofdstukken heen vervlochten zijn met de theorie rond de verschillende onderwerpen. Zo lezen we in het hoofdstuk over benauwdheid dat het verpleegplan in samenspraak met de patiŽnt moet worden opgesteld en dat daarbij de zelfzorg van de patiŽnt voorop staat. In het hoofdstuk waarin jeuk bij huidproblemen besproken wordt, wordt niet alleen informatie gegeven over factoren die jeuk verergeren of over de juiste techniek van het zalven, maar is er ruim aandacht voor psychosociale begeleiding en het samen met de patiŽnt zoeken naar oplossingen.

In Effectief Verplegen 3 worden verpleegproblemen besproken rond bepaalde patiŽntcategorieŽn, zoals patiŽnten met COPD, diabetes of dementie. De verpleegkundige als samenwerkingspartner vinden we hier terug in de aandacht die besteed wordt aan de samenwerking met andere professionals en met mantelzorgers. Samenwerking met patiŽnten, naasten, mantelzorgers en professionals: het is de basis van effectief verplegen!

CanMEDS 4: De reflectieve EBP-professional

De reflectieve EBP-professional is de vierde rol die in de CanMEDS onderscheiden wordt en deze rol is ons op het lijf geschreven! Het belang van het leren inzetten van de meest actuele kennis, afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele patiŽnt, lag eind jaren '90 ten grondslag aan het ontstaan van de reeks Effectief Verplegen. Met deze boekenreeks (incl. online versie) maken wij actuele vakkennis op het gebied van de verpleging toegankelijk voor studenten verpleegkunde. De boeken zijn doorspekt met verwijzingen naar relevante onderzoeksliteratuur. Bij het bespreken van interventies wordt duidelijk aangegeven welke interventies wel en niet worden ondersteund door wetenschappelijk bewijs. Bovendien is er aandacht voor wat dat in de praktijk betekent.

In Effectief Verplegen 0 kan de student zich verdiepen in de achtergronden van EBP. Hier zijn onder andere hoofdstukken te vinden over klinisch redeneren, verpleegkundig onderzoek, richtlijnen en morele besluitvorming. Vrijwel alle onderwerpen die in de Body of Knowledge and Skills (BoKS) bij het nieuwe opleidingsprofiel worden genoemd voor de reflectieve EBP-professional vinden studenten in Effectief Verplegen 0 terug. We noemen: verpleegkundig onderzoek, literatuur zoeken, beoordelen van wetenschappelijke literatuur, het werken met richtlijnen, de beroepscode verpleegkunde en de moreel-ethische context van zorgverlening. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding is volgens ons ťťn van de belangrijkste leerdoelen! Er is nu ook een neveneditie beschikbaar speciaal voor MBO-studenten!

CanMEDS 5: De gezondheidsbevorderaar

In het hoofdstuk over therapietrouw in Effectief Verplegen 2 staat gedragsverandering centraal. Hoe kunnen verpleegkundigen inzicht krijgen in de achtergronden van gedrag en hoe kunnen zij vervolgens de patiŽnt begeleiden bij het veranderen van zijn of haar gedrag? Hier komt de verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar naar voren! ĎTherapieí vatten we hier breed op: als alle adviezen die mensen in het kader van behandeling of gezondheidsbevordering krijgen. De verpleegkundige heeft een belangrijke rol in het bevorderen van gezond gedrag en het signaleren van ongezond gedrag. Daartoe verzamelt zij gegevens over het gedrag van de patiŽnt en analyseert zij, samen met de patiŽnt, hoe het gezonde gedrag gestimuleerd kan worden.

In dit hoofdstuk over therapietrouw wordt ingegaan op onder andere: autonomie en wettelijke kaders, theorieŽn over menselijk gedrag en gedragsverandering, anamnese m.b.t. therapietrouw en verpleegkundige interventies om therapietrouw te bevorderen. Uiteraard komt de rol van Ďgezondheidsbevorderaarí ook in de andere hoofdstukken in Effectief Verplegen aan bod. Zo wordt systematisch aandacht besteed aan signalering van gezondheidsproblemen en aan instrumenten voor screening en risico-taxatie. Deze reeks biedt dus ook voldoende handvatten om studenten verpleegkunde voor te bereiden op hun rol als gezondheidsbevorderaar!

CanMEDS 6: De organisator

De verpleegkundige verleent niet alleen zorg, maar coŲrdineert deze zorg ook: voor individuele patiŽnten (MBO) en voor groepen patiŽnten (HBO). Aan deze rol van organisator wordt in de verschillende hoofdstukken van de reek Effectief Verplegen ruim aandacht besteed, met name wanneer het gaat over coŲrdineren van zorg, samenwerken met andere professionals en mantelzorgers, het bevorderen van kwaliteit en veiligheid en het afwegen van verschillende belangen. In het hoofdstuk over kwetsbare ouderen bijvoorbeeld, komt dit duidelijk naar voren. In de zorg voor deze doelgroep is multidisciplinair samenwerken van groot belang. Meestal is het de verpleegkundige die de zorg coŲrdineert. Daarom worden in dit hoofdstuk verschillende zorgmodellen besproken waarin deze coŲrdinerende en organiserende rol verhelderd wordt.

Aan de orde komen modellen voor zorg bij thuiswonende ouderen en bij ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. De betreffende paragraaf bevat studieopdrachten voor verdere verdieping en wordt afgesloten met informatie over financiering en wetgeving m.b.t. ouderenzorg. Ook in de andere hoofdstukken van Effectief Verplegen vinden studenten voldoende informatie om zich goed te kunnen voorbereiden op hun rol als organisator. Met deze integrale aanpak van alle denkbare aspecten van het verpleegkundig beroep biedt Effectief Verplegen het fundament voor de opleiding van all round verpleegkundigen!

CanMEDS 7: De professional

Wij zien het als onze missie studenten te voorzien van kwalitatief hoogwaardig studiemateriaal, dat tot stand gekomen is onder verantwoordelijkheid van vakmensen. Opdat verpleegkundigen met hun vakkennis het verschil kunnen maken in de zorg! In de boekenreeks Effectief Verplegen staat de kwaliteit van het werk van verpleegkundigen centraal. Kwalitatief goede zorg impliceert immers dat de verpleegkundige probeert de eigen zorg te onderbouwen, te toetsen en waar nodig te verbeteren. Daarvoor moet de verpleegkundige op zoek gaan naar actuele kennis op het terrein van de eigen beroepsuitoefening. Het niet toepassen van deze kennis doet afbreuk aan de kwaliteit van de zorg.

Effectief Verplegen staat, in overeenstemming met de CanMEDS systematiek, met beide benen in het hart van het vak verpleegkunde. De reeks biedt verpleegkundigen een bron van actuele kennis. Alle denkbare aspecten van het verpleegkundig beroep zijn, via een integrale aanpak, als vanzelfsprekend door de hoofdstukken heen vervlochten. Tal van gerenommeerde auteurs hebben de verschillende aspecten van de 7 CanMEDS-rollen geÔntegreerd in de theorie rond de aanpak van verpleegproblemen. Naast een gedegen (wetenschappelijke) kennis van diagnostiek en interventies, hebben onze redacteuren en auteurs allemaal een goed inzicht in de huidige beroepspraktijk. Daarmee is Effectief Verplegen een solide ''partner'', die staat voor professionaliteit en kwaliteit. Oordeel zelf! Bekijk een online module†(gratis met boekcode).Terug